thống nhất phương hướng hoạt động của nhà trường trong năm 2022; Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi CB,VC trong việc tham gia ý kiến về công tác quản lý và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong nhà trường, ngày 05/01/2022, Phòng Quản trị Thiết bị đã tổ chức Hội nghị CBVC cấp đơn vị.

1

Thực hiện theo Kế hoạch số 282/KH-CĐSL ngày 13/12/2021, từ ngày 04 – 11/01/2022, các phòng chức năng, khoa chuyên môn sẽ tổ chức hội nghị cấp đơn vị với thành phần là toàn thể cán bộ, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng của đơn vị.

Chủ trì cuộc họp, đồng chí Ngô Trọng Thành - Trưởng phòng đã thông qua Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Việc triển khai những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị năm 2021;

2

3

Các giảng viên, viên chức của phòng đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản, báo cáo của nhà trường được gửi xin ý kiến; Đề xuất khen thưởng, kiến nghị, đề xuất...Triển khai kế hoạch công tác tháng 01/2022 và góp ý vào Kế hoạch công tác của phòng trong năm 2022.

Dự kiến ngày 14/01/2022, toàn thể giảng viên, viên chức của phòng sẽ tham dự Hội nghị CBVC nhà trường năm 2022.