- Nâng cao kỹ năng thực hành sư phạm, hiểu biết một cách sâu sắc về ngành học, có dịp học hỏi lẫn nhau về kỹ năng cần đạt theo chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo.

          - Đánh giá và khẳng định chất lượng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của HSSV góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

2. Yêu cầu.

          - Các lớp tạo phong trào rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong năm học, từ đó xây dựng ý thức rèn nghề cho mỗi HSSV.

          - Tổ chức triển khai kế hoạch đến từng lớp để mỗi HSSV có kế hoạch rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho bản thân.

          - Đánh giá đầy đủ, công bằng, khách quan để khuyến khích tất cả HSSV hăng hái thi đua rèn luyện NVSP.

          - Đưa kết quả rèn và thi NVSP vào nội dung thi đua của các lớp trong năm học 2021 - 2022.

Đồ dung DH

(Mời bạn đọc xem nội dung kế hoạch chi tiết tại mục đính kèm)