Language Switcher

Mục tiêu: Đào tạo nhân lực trực tiếp cho thị trường lao động, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng lao động, người học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết được các công việc từ đơn giản đến phức tạp ở từng vị trí việc làm; có khả năng ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, có kỹ năng hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm.

Sứ mạng: Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế tri thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường.

Tầm nhìn: Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, của đất nước, của tỉnh Sơn La và các tỉnh phía bắc nước CHDCND Lào.

Chính sách chất lượng
1. Tập trung mọi nguồn lực nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trong nền kinh tế tri thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.
2. Tiếp cận các tiêu chuẩn và dịch vụ giáo dục nghề nghiệp tiên tiến để đào tạo theo mô dun-tín chỉ, cung cấp cho người học phương pháp để học tập suốt đời; chủ động lăng nghe ý kiến phản hồi từ các bên có liên quan để liên tục cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp dạy - học và phương thức quản lý của nhà trường.
3. Ứng dụng các thành tựu của khoa học - công nghệ vào quản lý, dạy và học, hướng tới chuyển đổi số trong nhà trường.
4. Xây dựng ý thức kỷ luật, phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên trong trường; mọi CBVC thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm; đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho xã hội.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.