Language Switcher

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Sơn La

Loại cấp công trình: Công trình dân dụng (công trình giáo dục), cấp III.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Sơn La đồng bộ, phục vụ công tác đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề; thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.