I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục quy trình này được thiết lập nhằm mục đích kiểm soát được các dịch vụ trong trường (Dịch vụ nhà trường thuê, dịch vụ nhà trường cho thuê)

I.  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục quy trình được thiết lập để sắp xếp, bố trí phòng học, hội trường nhằm đảm bảo về thời gian, đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường.