Tập huấn “Vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò và trách nhiệm của công cuộc chuyển đổi số; Góp phần phổ cập, thúc đẩy, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số, đặc biệt là người dân, thanh niên
th2