Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng :            Thạc sĩ Lưu Bình Khiêm

Phó Hiệu trưởng:     Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh 

                                   Thạc sĩ Nguyễn Đức Long

                                   Thạc sĩ Hoàng Vĩnh Lam

                                   Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thắng