1. Hội đồng trường
  2. Hiệu trưởng , các Phó Hiệu trưởng
  3. Các hội đồng tư vấn ( HĐTV )

3.1 . Hội đồng Khoa học và Đào tạo

3.2 . Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

  1. Các phòng chức năng ( Gồm 06 phòng )

4.1 . Phòng Tổ chức - Hành chính ( P.TCHC )

4.2 . Phòng Đào tạo ( P.ĐT )

4.3 . Phòng Công tác học sinh , sinh viên ( P.HSSV )

4.4 . Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ( P.KTCL )

4.5 . Phòng Kế hoạch - Tài chính ( P.KHTC )

4.6 . Phòng Quản trị - Thiết bị ( P.QTTB )

  1. Các khoa trực thuộc trường ( Gồm 11 khoa )

5.1 . Khoa Giáo dục đại cương ( KGDĐC )

a ) Bộ môn Chính trị

b ) Bộ môn Ngoại ngữ

c ) Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

5.2 . Khoa Đào tạo giáo viên ( KĐTGV )

a ) Bộ môn Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở

b ) Bộ môn Đào tạo giáo viên Tiểu học

c ) Bộ môn Đào tạo giáo viên Mầm non

5.3 . Khoa Bồi dưỡng ( K.BD )

a ) Bộ môn Sư phạm dạy nghề

b ) Bộ môn Bồi dưỡng theo nhu cầu

c ) Bộ môn Tiếng dân tộc

5.4 . Khoa Nội vụ ( KNV )

a ) Bộ môn Quản trị Văn phòng và Lưu trữ

b ) Bộ môn Nhà nước và Pháp luật

c ) Bộ môn Công tác xã hội

5.5 . Khoa Lâm nghiệp - Địa chính ( KLNC )

a ) Bộ môn Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

b ) Bộ môn Địa chính

5.6 . Khoa Nông nghiệp

a ) Bộ môn Trồng trọt , bảo vệ thực vật và khuyến nông

b ) Bộ môn Chăn nuôi , thú y , thủy sản - 10 -

5.7 . Khoa Kinh tế ( KKT )

a ) Bộ môn Kế toán

b ) Bộ môn Tài chính và Quản trị kinh doanh

5.8 . Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng ( KTCQP )

a ) Bộ môn Giáo dục Thể chất

b ) Bộ môn Giáo dục Quốc phòng An ninh

5.9 , Khoa Kỹ thuật - Công nghệ ( KKTCN )

a ) Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Điện - Môi trường

b ) Bộ môn Tin học

5.10 . Khoa Đào tạo Quốc tế ( KĐTQT )

5.11 . Khoa Văn hóa - Du lịch ( K.VHDL )

a ) Bộ môn Văn hóa - Du lịch

b ) Bộ môn Thư viện Thông tin

  1. Các đơn vị phục vụ đào tạo ( Gồm 03 đơn vị )

6.1 . Trung tâm Thông tin - Thư viện ( T.TTTV )

6.2 . Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ( TNN - TH )

6.3 . Trung tâm Ứng dụng công nghệ cao ( T.CNC )

  1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam
  2. Các đoàn thể và tổ chức xã hội

8.1 . Tổ chức Công đoàn

8.2 . Tổ chức Đoàn Thanh niên

8.3 . Tổ chức Hội Sinh viên

8.4 . Hội Khuyến học

8.5 . Hội Hữu nghị Việt - Lào

8.6 . Hội Chữ thập đỏ .

8.7 . Hội Cựu chiến binh

III. Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng :            Thạc sĩ Lưu Bình Khiêm

Phó Hiệu trưởng:     Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh 

                                   Thạc sĩ Nguyễn Đức Long

                                   Thạc sĩ Hoàng Vĩnh Lam

                                   Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thắng

  1. Hội đồng Trường

- Chủ tịch Hội đồng trường: ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

- Thư ký Hội đồng trường: ông Nguyễn Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Các thành viên:

+ Ông Lưu Bình Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La .

+ Ông Nguyễn Đức Long - phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Nguyễn Xuân Thắng - phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

+ Ông Đặng Văn Bôn – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Ông Bùi Quang Kết – Trưởng phòng Việc làm – Dạy nghề và Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.

+ Ông Hà Văn Lán – Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Sơn La.

+ Bà Lê Thị Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Linh, thành phố Sơn La.

+ Bà Đoàn Thu Hà – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Hoàng Văn Nam – Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Đào Viết Thư – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, trường Cao đẳng Sơn La