1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý văn hóa có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin;

- Quản lý các thiết chế văn hoá;

- Tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và quản ký các chương trình hoạt động văn hoá của quần chúng nhân dân.

- Xây dựng các phong trào văn hóa quần chúng;

- Thực hiện và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động;

- Sưu tầm, phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa của địa phương và đất nước.

3.  Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường  học, các đơn vị cơ sở xã, phường, các nhà văn hoá, câu lạc bộ…

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Giải thích, phổ biến được các văn bản pháp luật Nhà nước về quản lý văn hóa.

- Lập được kế hoạch theo đúng quy trình để quản lý văn hóa.

- Biết sưu tầm, bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, các di sản văn hóa ở địa phương theo đúng pháp luật.

- Lập được kế hoạch tổ chức hoạt động cho các thiết chế văn hóa.

- Đánh giá được các thiết chế văn hóa theo tiêu chí.

- Thực hiện đúng quy trình quản lý thị trường dịch vụ văn hóa.

- Thể hiện đúng một số bài hát, sử dụng được một loại nhạc cụ, phối hợp dàn dựng được một chương trình nghệ thuật quồn chúng.

- Lập được kế hoạch tổ chức các hội thi hội diễn văn hoá văn nghệ quần chúng - Văn nghệ truyền thông.

- Biết tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền đưa đường lối chính sách của đảng, nhà nước vào đời sống nhân dân.

- Soạn thảo đúng mẫu quy định một số loại văn bản có liên quan.

- Cởi mở, hòa nhã trong giao tiếp.