. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thư viện, Thông tin có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Nghiên cứu phát triển vốn tài liệu, tổ chức bảo quản vốn tài liệu;

- Định chủ đề tài liệu;

- Mô tả tài liệu tạo ra tài liệu bậc hai: Mục lục, thư mục, cơ sở dữ liệu...;

- Định từ khoá, làm chú giải tóm tắt cho tài liệu;

- Phân loại tài liệu theo bảng phân loại khoa học;

- Phục vụ bạn đọc...;

- Lưu trữ thông tin an toàn.

3.  Cơ hội việc làm

- Công tác tại các Thư viện Tỉnh, Thành phố, Phường, Xã và Trường học, các trung tâm thông tin, tư liệu; Làm công tác phát hành sách, cung cấp thông tin, tri thức, văn hoá cho người sử dụng. Nhân viên ở các cơ quan bảo tàng, các cơ quan in ấn, phát hành sách báo.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo kỹ năng định từ khóa, mô tả tài liệu (ISBD, AACR2), làm tóm tắt chú giải tài liệu, định chủ đề tài liệu, khai thác, phân tích và sử lý thông tin chính xác;

- Phân loại được tài liệu theo đúng tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam (BBK, DDC, UDC, bảng phân loại 19 lớp);

- Sắp xếp tài liệu theo đúng quy trình, chỉ số phân loại, phích theo hệ thống mục lục phân loại;

- Thành thạo trong việc vào sổ đắng ký cá biệt, đánh dấu đăng ký cá biệt;

- Thực hiện đúng quy trình bảo quản vốn tài liệu, ghi chép, đăng ký tài liệu;

- Cởi mở trong giao tiếp, biết lắng nghe, ứng đáp có tính thuyết phục đối với bạn đọc trong giao tiếp, tận tình, chu đáo trong phục vụ bạn đọc.

- Lưu trữ thông tin an toàn, dễ tìm kiếm.

- Thống kê chính xác tài liệu của thư viện tại đơn vị.