Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Hướng dẫn số 1242/HD-SNV ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 682/QĐ-SNV ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-CĐSL ngày 21/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La;

         Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 166/KH-CĐSL ngày 13/8/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Sơn La năm 2020; Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau:

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 3. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 4. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

 

 1. c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
 2. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 1. e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 4. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 5. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 6. Số lượng tuyển dụng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chứng chỉ của vị trí viên chức cần tuyển:
 7. Số lượng tuyển dụng: Tổng số 10 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí Giảng viên hạng III (Mã số V.07.01.03): 9 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Chuyên ngành Truyền thông đại chúng: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Giáo dục và phát triển cộng đồng: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Giáo dục Mầm non: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Hành chính học: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Công nghệ sinh học: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Quản lý đất đai: 01chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành SP Toán - Lý: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Luật học: 01 chỉ tiêu.                   

+ Chuyên ngành Văn - Ngôn ngữ Việt nam: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Thư viện viên hạng III (Mã số V.10.02.06):  01 chỉ tiêu.

 1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng của vị trí viên chức dự tuyển.

2.1. Giảng viên hạng III (Mã số V.07.01.03):

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2. Thư viện viên hạng III (Mã số V.10.02.06): 

- Có bằng Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

            - Có trình độ tin học  đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. Phiếu đăng dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo thông báo này): Người đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy định. Nếu đăng ký xét tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đã kê khai.

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác theo quy định đã khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định trong thời hạn quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển không phải làm hồ sơ mà chỉ đăng ký tham gia dự tuyển bằng một phiếu dự tuyển.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

            - Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/9/2020 đến 17 h 30 ngày 18/10/2020 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

            - Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trường cao đẳng Sơn La (Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Sơn La, Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại liên hệ: 02123.874.480).

            - Cá nhân nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu chính. Trường hợp nộp theo đường Bưu chính, thời gian theo ngày Phiếu dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của trường cao đẳng Sơn La.

            - Cá nhân gửi 03 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận kèm Phiếu dự tuyển.

 1. Hình thức và nội dung xét tuyển
 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 3. Nội dung: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

            2.1. Vòng 1

            Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

            2.2. Vòng 2

            - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị và thời gian trả lời).

 1. Phúc khảo: không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 2. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trường Cao đẳng Sơn La thông báo trong giấy triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
 3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2".

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

           

 1. Cách xác định người trúng tuyển:

            -  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

            - Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

            - Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Trường Cao đẳng Sơn La xin trân trọng thông báo./.

DANH MỤC

Các loại giấy tờ cần nộp khi đăng ký dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 tại Trường Cao đẳng Sơn La

 

STT

 

Tên giấy tờ

 

Số lượng

 

Ghi chú

 

1

 

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

01

Dán ảnh 4 x 6

2

Phong bì dán tem (ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển vào nơi nhận)

03

 

3

Bản phô tô các Giấy tờ:

1. Giấy khai sinh

  2. Bằng tốt nghiệp chuyên môn + Bảng điểm

  3. Chứng chỉ Tin học

  4. Chứng chỉ ngoại ngữ

01 Bộ

Không cần

chứng thực