LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA NĂM HỌC 2017-2018

(THÁNG 10/2017)


THỨ

BUỔI

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Trung Đạo

ThS. Vũ Hải Đại

TRƯỞNG KHOA

ThS.Lê Quốc Công

THỨ 2 SÁNG X x
CHIỀU X x
THỨ 3 SÁNG X
CHIỀU
X
THỨ 4 SÁNG X
CHIỀU X
THỨ 5 SÁNG
X
CHIỀU X
THỨ 6 SÁNG X
CHIỀU X


Flag Counter