QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế Trường Cao đẳng Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

  

  

Sơn La, ngày 11 tháng 9 năm 2009

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế Trường Cao đẳng Sơn La

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Căn cứ thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 17/2007/QĐ-BGDĐT  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao Đẳng Sơn la (Theo Quyết định số 751 /QĐ -UBND ngày 24/3/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế trong trường Cao đẳng Sơn la

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ - CĐSL về việc thành lập Trạm Y tế ngày 04/8/2009 của trường Cao đẳng Sơn la

Từ chức năng về nhiệm vụ, Trạm Y tế xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La

Điều 1. Vị trí và Chức năng

1. Vị trí :

Trạm Y tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu

Trạm Y tế dưới sự lãnh, chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế

và công tác y tế của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường 

2. Chức năng:

Trạm Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trong nhà trường.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

Trạm Y tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a.Nhiệm vụ :  

1- Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm, từng khóa học

2- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho cán bộ, viên chức và người học trong nhà trường nội dung như sau :

+ Tổ chức phối hợp các phòng liên quan khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và phân loại sức khoẻ đối với CBVC, khám sức khỏe vào đầu năm học đối với HSSV

+ Quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ viên chức

+ Sơ cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể

4.Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học

5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

b. Quyền hạn

1. Được sử dụng con dấu riêng theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.

2. Được Hiệu trưởng uỷ quyền quản lý công tác y tế nhà trường

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Trạm Y tế do Phó trưởng trạm phụ trách và gồm có hai cán bộ y tế làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Phó trưởng trạm là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của trạm trước nhà trường, Hiệu trưởng và trước pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Phó trưởng trạm do Hiệu trưởng Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm, thời gian bổ nhiệm là 5 năm

Các cán bộ y tế là người thực hiện các công việc do Phó trường trạm phân công theo lĩnh vực và liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước pháp luật những phần việc được phân công phụ trách

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực cán bộ, Trạm Y tế tổ chức phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các nội dung công việc của Trạm.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Trạm Y tế  có 3 cán bộ y tế: 2 y sỹ đa khoa, 1 điều dưỡng trung cấp do Hiệu trưởng quyết định

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ để phân công nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi cán bộ y tế cho phù hợp chuyên môn đảm bảo thực hiện và hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Lãnh đạo trạm  phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của Trạm và phụ trách những công tác trọng tâm. Các cán bộ y tế phụ trách những lĩnh vực công tác được Phó Trưởng Trạm phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của các đợn vị khác, lãnh đạo trạm chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết. Trình Ban Giám hiệu xin ý kiến những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp lãnh đạo trạm trực tiếp yêu cầu các cán bộ giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của cán bộ y tế, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ y tế phải báo cáo cho lãnh đạo trạm trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng tuần, Phó trưởng Trạm họp giao ban tuần do nhà trường tổ chức sau đó tổ chức họp Trạm để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và đề ra công tác cho tuần sau. (Họp 1 lần /tuần)

3. Mỗi tháng tổ chức họp trạm một lần đánh giá hoạt động công tác tháng trước và kế hoạch hoạt động tháng  sau.

4. Mỗi thành viên có lịch công tác từng thời điểm do lãnh đạo Trạm trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác chuyên môn  nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị, nội dung làm việc được Trạm chuẩn bị kịp thời giải quyết có hiệu quả đối với các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Trạm.

Điều 7.  Mối quan hệ công tác  

1. Đối với trường Cao đẳng Sơn La:

Trạm Y tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Trạm,  lãnh đạo Trạm trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Ban Giám hiệu phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ban Giám hiệu về những mặt công tác đã được phân công và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn

2. Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, Thành phố

Trạm Y tế thực hiện mối quan hệ hợp tác, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đối với nhà trường.

3. Đối với các Đơn vị chuyên môn khác trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ban Giám hiệu, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trường hợp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các Phòng chuyên môn khác, lãnh đạo Trạm Y tế chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

Các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Trạm, lãnh đạo Trạm có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ban Giám hiệu giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

4. Đối với  Trạm Y tế phường

Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để trạm y tế Phường thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trạm;

 

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, lãnh đạo Trạm Y tế nhà trường có trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ của Trạm, để xây dựng quy chế làm việc của Trạm, trong đó có phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức của Trạm cho phù hợp với trình độ, năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mọi được giao.

Điều 9. lãnh đạo Trạm Y tế và lãnh đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực

hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế sau khi được Hiệu trưởng Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ban Giám hiệu xem xét giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp sau khi có sự thỏa thuận của Trưởng phòng Tổ chức./.

T/M TRẠM Y TẾ

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nhung

 

 
free pokerfree poker