Tập tin đính kèm:
Download this file (143KH.DOC)143KH.DOC117 Kb
 

Ngày 29/3/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 143/KH-BGDĐT về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011 của Ngành Giáo dục.

Theo tinh thần của Kế hoạch, nhiệm vụ của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong năm 2011 như sau:

 

1. Bổ sung môn Pháp luật đại cương, môn pháp luật chuyên ngành vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và khoản 7 Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác PBGDPL trong Ngành Giáo dục.

 

 

2. Bố trí đủ và chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật, môn pháp luật đại cương. Kiện toàn Hội đồng (Ban) phối hợp công tác PBGDPL của trường; bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế và cán bộ làm báo cáo viên pháp luật.

3. Tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ tại đơn vị thông qua các hình thức phù hợp để phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học. Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật; mở chuyên mục PBGDPL trên Website, đài truyền thanh, bản tin nội bộ của đơn vị.

4. Đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

5. Các trường (khoa) sư phạm mở mã ngành đào tạo "Giáo dục công dân" thành mã ngành đào tạo độc lập và tiếp tục hoàn thiện, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục công dân ở các trình độ.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter