Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN

QUYẾT ĐỊNH 3141/QĐ-BGDĐT (ngày 30 tháng 7 năm 2010)

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”.
Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học theo Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, CSVCTBTH, GDMN, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Tập tin đính kèm:
FileFile sizeDownloads
Download this file (3141_QD-BGD&DT (DM TBTT GDMN).pdf)3141_QD-BGD&DT (DM TBTT GDMN).pdf51 Kb3061
Download this file (Bo mau TBTT _GDMN.pdf)Bộ mẫu TBTT-GDMN432 Kb3525
 
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 3 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.498
Địa chỉ Email: thietbicongnghecdsl@gmail.com
Flag Counter