TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

HƯỚNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN

         

 

     BCH TRƯỜNG CĐ SƠN LA

BCH LCĐ KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

                         ***

             Số: 08-HD/LCĐSPTN                                          Sơn La, ngày 26  tháng 6 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN ngày 9.9.2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sởĐoàn”; Hướng dẫn số 54-HD/TDSL ngày 17.6.2011 của BCH Tỉnh Sơn La về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Căn cứ vào t ình hình thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, BCH LCĐ Khoa Sư phạm Tự nhiên hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên như sau:

 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức sơ sở Đoàn và đoàn viên để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tạo động lực để tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Riêng đối với đoàn viên, còn là một trong những cơ sở để xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên thực hiện mỗi năm 1 lần gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Đối với đoàn viên

1.1 Căn cứ và đối tượng đánh giá

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ đoàn viên do Điều lệ Đoàn quy định, Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và chức trách nhiệm vụ được giao của người đoàn viên đó trong hoạt động Đoàn.

- Đối tượng đánh giá là những đoàn viên (kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn) có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 3 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.

1.2. Nội dung đánh giá

- Ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Ý thức chấp hành Điều lệ và các nghị quyết của Đoàn; việc tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Đoàn và sinh hoạt chi đoàn.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đoàn viên và Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

- Đối với đoàn viên thuộc lực lượng vũ trang, đoàn viên là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức cư trú ở địa bàn dân cư (không phải là ký túc xá, doanh trại Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; các công trường, các địa bàn bị chia cắt phải sinh hoạt độc lập…) phải tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú và được chi đoàn tại nơi cư trú xác nhận.

1.3. Xếp loại chất lượng

Chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức:

* Đoàn viên xuất sắc

Là những đoàn viên thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 1.2, cụ thể:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về nội dung này.

- Tham gia đầy đủ và là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ (các trường hợp vắng mặt có lý do, chi đoàn xem xét cụ thể, quyết định).

- Thực hiện được trên 90% nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Đóng đoàn phí đúng quy định.

- Tích cực, chủ động tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

* Đoàn viên khá

Là những đoàn viên thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 1.2, cụ thể:

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ (các trường hợp vắng mặt có lý do, chi đoàn xem xét cụ thể, quyết định).

- Thực hiện được từ 70% đến dưới 90% nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Đóng đoàn phí đúng quy định.

- Có tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

* Đoàn viên trung bình

Là những đoàn viên thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 1.2, cụ thể:

- Có vi phạm nhưng chưa tới mức áp dụng các hình thức kỷ luật trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Thiếu ý thức tham gia các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; thiếu chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; không tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ.

- Thực hiện các nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên chưa tích cực, chỉ đạt từ 50% đến dưới 70%.

- Đóng đoàn phí đầy đủ nhưng không đảm bảo thời gian theo quy định hoặc có đóng đoàn phí nhưng không đầy đủ.

- Không tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

* Đoàn viên yếu

- Bị áp dụng các hình thức kỷ luật trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Thiếu ý thức tham gia các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; không hoàn thành nhiệm vụ được giao; tự ý vắng mặt nhiều lần trong các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ.

- Không đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên hoặc có đăng ký nhưng không có việc làm cụ thể thực hiện các nội dung đăng ký.

- Đóng đoàn phí không đầy đủ, không đúng thời gian theo quy định hoặc không thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí.

- Không tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

2. Đối với chi đoàn.

2.1. Căn cứ và đối tượng đánh giá

- Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, (sau đây gọi chung là chi đoàn) căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.

- Đối với chi đoàn mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.

2.2. Nội dung đánh giá

- Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn; thực hiện nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.

- Có Sổ chi đoàn.

- Thu, nộp đoàn phí theo quy định.

- Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Phát triển đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Kết quả xếp loại đoàn viên của chi đoàn.

2.3. Xếp loại chất lượng

Chất lượng chi đoàn được xếp thành 4 mức:

* Chi đoàn vững mạnh

Là những chi đoàn thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 2.2, cụ thể:

- Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 12 lần/năm; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 4 lần/năm.

- Có Sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.

- 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại yếu.

* Chi đoàn khá

Là những chi đoàn thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 2.2, cụ thể:

- Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 12 lần/năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 4 lần/năm.

- Có Sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.

- Có từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhưng kết quả nội dung công tác này chưa thực sự xuất sắc (kết nạp đoàn viên mới chưa được nhiều, trong khi nguồn thanh niên còn nhiều; việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn hình thức, chất lượng chưa cao…)

- Từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại yếu.

* Chi đoàn trung bình

Là những chi đoàn thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 2.2, cụ thể:

- Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 10 lần/năm; chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 3 lần/năm.

- Có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. 

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở.

- Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp .

- Từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, tỉ lệ đoàn viên yếu không quá 20%.

* Chi đoàn yếu

- Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn dưới 10 lần/năm; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận, tổ chức sinh hoạt chi đoàn dưới 3 lần/năm.

- Không có Sổ chi đoàn hoặc có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định.

- Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp .

- Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại yếu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Hướng dẫn này, BCH chi đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

+ Tiến hành đánh giá phân loại đoàn viên đơn vị minh đảm bảo chính xác, công khai, đúng quy định.

+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở các tổ chức Đoàn. Kịp thời khen thưởng, biểu dương tổ chức Đoàn và đoàn viên có thành tích xuất sắc theo quy định.

- BCH Liên chi đoàn Tổ chức theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Hướng dẫn này; báo cáo  Bí thư LCĐ  để kịp thời định hướng chỉ đạo.

                                                                        TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN

                                                                       BÍ THƯ

                                                                                       (Đã ký)

                                                                            Vũ Việt Dũng

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (BIEU MAU XEP LOAI  DV_SPTN.xls)BIEU MAU XEP LOAI DV_SPTN.xls24 Kb
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay217
mod_vvisit_counterHôm qua138
mod_vvisit_counterTuần này217
mod_vvisit_counterTuần trước1264
mod_vvisit_counterTháng này5611
mod_vvisit_counterTháng trước5893
mod_vvisit_counterTất cả123890
diachi