ĐƠN VỊ KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

1. Họ và tên: Hoàng Vĩnh Lam
2. Trình độ: ThS Chăn nuôi
3. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 
4. Trình độ lý luận: Cao cấp
5. SĐT: 0384.366.099
6. Năm sinh: 26/3/1980
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Đỗ Thị Minh Hải
2. Trình độ: ThS Di truyền chọn giống
3. Chức vụ: Trưởng khoa Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ 8, Chủ tịch công đoàn bộ phận 8.
4. Trình độ lý luận: Trung cấp
5. SĐT: 0976.142.346
6. Năm sinh: 2/7/1979
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Vũ Minh Toàn
2. Trình độ: ThS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Phó trưởng khoa Nông nghiệp
4. Trình độ lý luận: Trung cấp
5. SĐT: 0912.218.368
6. Năm sinh: 12/01/1985
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Triệu Thị Thịnh 
2. Trình độ: ThS Nông nghiệp
3. Chức vụ: Trưởng Bộ môn TT-BVTV-KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0975.229.446
6. Năm sinh: 14/9/1983
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Hoàng Văn Thiện
2. Trình độ: ThS Nông nghiệp
3. Chức vụ: Trưởng Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận:Trung cấp
5. SĐT: 0973.234.245
6. Năm sinh: 29/12/1982
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
2. Trình độ: ThS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0987.663.523
6. Năm sinh: 18/05/1984
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Sa Thị Phương
2. Trình độ: TS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0987.663.523
6. Năm sinh: 23/12/1985
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Phạm Thị Mơ
2. Trình độ: KS. Khoa học cây trồng
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0964.257.858
6. Năm sinh: 25/01/1982
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Vũ Thị Kim Thanh
2. Trình độ: ThS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 039.668.6674
6. Năm sinh: 17/9/1982
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
2. Trình độ: ThS Khoa học cây trồng; KS Khuyến nông  và phát triển nông thôn
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0983.292.166
6. Năm sinh: 02/8/1986
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Thân Thị Hồng Nhung
2. Trình độ: ThS Phát triển nông thôn; KS Khuyến nông  và phát triển nông thôn
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0972.656.785
6. Năm sinh: 29/8/1985
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Ánh
2. Trình độ: ThS Khoa học cây trồng; CN Công nghệ sinh học
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0982.108.255
6. Năm sinh: 26/5/1982
7. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Chung
2. Trình độ: ThS Chăn nuôi
3. Chức vụ: Giảng viên Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT:0988.250.950
6. Năm sinh: 22/02/1984
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Hoàng Văn Giáp
2. Trình độ: ThS Chăn nuôi
3. Chức vụ: Giảng viên Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0355.360.917
6. Năm sinh: 16/6/1974
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
2. Trình độ: ThS Chăn nuôi
3. Chức vụ: Giảng viên Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0347.329.109
6. Năm sinh: 21/12/1983
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Nông Thị Thanh
2. Trình độ: ThS Chăn nuôi
3. Chức vụ: Giảng viên Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0367.694.578
6. Năm sinh: 01/9/1978
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Trương Hồng Quang
2. Trình độ: KS. Thủy sản
3. Chức vụ: Giảng viên Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0976.452.474
6. Năm sinh: 14/6/1982
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng
2. Trình độ: ThS Chăn nuôi
3. Chức vụ: Giảng viên Bộ môn CN-TY-TS
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0355.360.917
6. Năm sinh: 02/01/1976
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.