Sơ đồ cơ cấu tổ chức khoa Nông nghiệp

 
1. Họ và tên: Đỗ Thị Minh Hải
2. Trình độ: ThS Di truyền chọn giống
3. Chức vụ: Trưởng khoa Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ 8, Chủ tịch công đoàn bộ phận 8.
4. Trình độ lý luận: Trung cấp
5. SĐT: 0976.142.346
6. Năm sinh: 2/7/1979
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Hoàng Văn Vân
2. Trình độ: KS. Trồng trọt
3. Chức vụ: Phó trưởng khoa Nông nghiệp
4. Trình độ lý luận: Trung cấp
5. SĐT: 0978.816.733
6. Năm sinh: 04/08/1960
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Vũ Minh Toàn
2. Trình độ: ThS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Phó trưởng khoa Nông nghiệp
4. Trình độ lý luận: Trung cấp
5. SĐT: 0912.218.368
6. Năm sinh: 12/01/1985
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Triệu Thị Thịnh 
2. Trình độ: ThS Nông nghiệp
3. Chức vụ: Trưởng Bộ môn TT-BVTV-KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0975.229.446
6. Năm sinh: 14/9/1983
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Sa Thị Phương
2. Trình độ: TS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0987.663.523
6. Năm sinh: 23/12/1985
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Bùi Thị Ánh
2. Trình độ: ThS Khoa học cây trồng
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV-KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0817.6999.55
6. Năm sinh: 12/7/1981
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Bùi Quang Điện
2. Trình độ: KS. Khoa học cây trồng
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV-KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 1987.310.206
6. Năm sinh: 5/03/1969
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Phạm Thị Mơ
2. Trình độ: KS. Khoa học cây trồng
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0964.257.858
6. Năm sinh: 25/01/1982
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Vũ Thị Kim Thanh
2. Trình độ: ThS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 039.668.6674
6. Năm sinh: 17/9/1982
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
2. Trình độ: ThS Khoa học cây trồng; KS Khuyến nông  và phát triển nông thôn
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0983.292.166
6. Năm sinh: 02/8/1986
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Thân Thị Hồng Nhung
2. Trình độ: ThS Phát triển nông thôn; KS Khuyến nông  và phát triển nông thôn
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0972.656.785
6. Năm sinh: 29/8/1985
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Ánh
2. Trình độ: ThS Khoa học cây trồng; CN Công nghệ sinh học
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0982.108.255
6. Năm sinh: 26/5/1982
7. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
2. Trình độ: ThS Bảo vệ thực vật
3. Chức vụ: Giảng viên bộ môn TT-BVTV - KN
4. Trình độ lý luận: Sơ cấp
5. SĐT: 0987.663.523
6. Năm sinh: 18/05/1984
7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.